Inlägg

Visar inlägg från maj, 2023

Biblioteken

Bild
  Minibibliotek i Högsbohöjd. Från Wikipedia. Biblioteken  i det allmänna biblioteksväsendet ska "verka för det demokratiska samhällets utveckling genom att bidra till kunskapsförmedling och fri åsiktsbildning samt främja litteraturens ställning".  Varje kommun ska ha ett folkbibliotek. Elever i grundskolan och gymnasieskolan ska ha tillgång till skolbibliotek.  (Från Wikipedia och Skolverket )

Biståndet

Bild
Återvändande och biståndsländernas beredskap att ta emot de återvändande är, förutom Ukraina, i fokus för regeringens nya politik.

Byråkrati och styrning

Bild
Rosenbad där regeringskansliet är beläget. Foto Holger Ellgaard (beskuret). Hur ett land styrs är viktigt för att demokrati ska upprätthållas. Lobbyism och korruption är kända hot. Men även byråkratins utformnning och vilka regler som gäller för den kan påverka demokratin.

Civilsamhället

Bild
  Civilsamhället är icke vinstdrivande verksamheter, allt från internationella organisationer som Röda korset, Amnesty och Rädda barnen, till enskilda individer och små facebookgrupper. Folkrörelser är en genuin del av Sverige.

Demokrati och mänskliga rättigheter

Bild
  Flera olika punkter i Tidöavtalet är tveksamma ur demokratisynpunkt. Bland annat skiljer man på människor och människor. Som en helhet, en sammanvägning av hela avtalet, blir det tydligt att det kan vara början på en sluttande backe mot en mer totalitär regim. Det avgörande är vilka beslut som fattas, och hur. Att beslut fattas med mycket kort varsel och utan konsekvensbedömning, och att utredning av frågan görs först i efterhand, är ett illavarslande tecken. Att partiledare och ministrar tycks ha bristande respekt för mänskliga rättigheter är ett annat. 

Europasamarbete

Bild
I Tidöavtalet hänvisas upprepade gånger till EU och EU-rätten. Främst gäller det att insatser för flyktingar och asylsökande inte ska vara mer generösa än EU:s miniminivåer.

Folkbildningen

Bild
Ett av statens syften med stöd för folkbildningen är att stödja verksamhet som bidrar till att stärka och utveckla demokratin. 

Folkräkning

Bild
En nationell heltäckande folkräkning är något som drivits hårt alltsedan valrörelsen 2022. Syftet är dels att hitta personer som är felaktigt folkbokförda i Sverige, dels att hitta dem som inte är folkbokförda men ändå bor här.

Informationssamhället

Bild
Kongl. Maj:ts Nådige Förordning, Angående Skrif- och Tryck-friheten 1766. Yttrande- och tryckfriheten är grundbultar i en demokrati. Samtidigt har staten intresse av att medborgarna har tillgång till saklig och neutral information. Detta har lösts bland annat genom presstöd och inrättande av public service (statlig radio och TV). 

Invandrarna och de som söker skydd

Bild
  En stor del av Tidöavtalets 64 sidor handlar om olika sätt att göra livet svårare för invandrare, speciellt för asylinvandrare. Det handlar inte om integrering utan om segregering. 

Jämställdhet, diskriminering, heder

Bild
Globala målet 5: Uppnå jämställdhet och alla kvinnors och flickors egenmakt När det gäller sådant som jämställdhet och kvinnors rättigheter fokuserar Tidöavtalet på det som framför allt angår utländska medborgare.

Klimat, energi och miljö

Bild
Klimat, energi och miljö är mindre avsnitt i Tidöavtalet, men inte mindre viktiga för kommande generationer. 

Kultursamhället

Bild
  Till kulturen brukar vi räkna litteratur, musik, konst, scenkonst och mycket annat.

Kunskapssamhället

Bild
© Igor Zakharevich "Ett kunskapssamhälle handlar inte om hur mycket några få i toppen vet, utan om samhällets samlade  kunskapsnivå och intellektuella förmåga . -  Kunskap kan ingen äga och dess värde står i direkt relation till användningen  den."  https://flyktlinjer.blogspot.com/2020/02/vad-kannetecknar-ett-kunskapssamhalle.html  

Migrationsverket

Bild
Migrationsverket har sedan den så kallade "tillfälliga lagen" kom till i juli 2016 ålagts nya arbetsuppgifter. Eftersom tillfälliga uppehållstillstånd nu är norm, mot tidigare permanenta, så innebär det att ett stort antal uppehållstillstånd varje år ska granskas och förlängas. Om Tidöavtalet verkställs kommer de att få ytterligare arbetsuppgifter. 

Näringslivet

Bild
Näringslivet nämns på ett fåtal ställen i Tidöavtalet, främst under rubriken Klimat och miljö. Det privata näringslivet berörs även i kapitlet om skolan.

Regnbågssamhället

Bild
  Den trasiga regnbågsflaggan är hämtad från RFSL:s hemsida. - Representanter för regeringens samarbetsparti Sverigedemokraterna har under många år uttryckt homofoba åsikter. Partiet anses allmänt vara hbtqi-negativt. Å andra sidan har andra förslag lanserats i Tidöavtalet.

Religionsfriheten

Bild
Katarina kyrka och Stockholms moské. FN:s deklaration om mänskliga rättigheter, artikel 18: "Var och en har rätt till tankefrihet, samvetsfrihet och religionsfrihet. Denna rätt innefattar frihet att byta religion och trosuppfattning och att, ensam eller i gemenskap med andra, offentligen eller enskilt, utöva sin religion eller trosuppfattning genom undervisning, andaktsutövning, gudstjänst och religiösa sedvänjor."

Rättssamhället

Bild
Polisen, domstolarna och kriminalvården får kraftigt utökade arbetsuppgifter.

Sjukvården, äldreomsorgen och tandvården

Bild
  Angiveri, tolk och tandvård för invandrare är delar i Tidöavtalet som direkt angår vården och omsorgen. Men det finns också indirekta effekter. 

Skolan

Bild
  Skolan är en viktig del av Tidöavtalet. Här finns en rad reformer som ska genomföras. Många av reformerna medför behov av ökade resurser.

Skuggsamhället

Bild
  Regeringen talar mycket om att många åtgärder behövs för att få bort skuggsamhället, dvs. att vi inte har människor utan uppehållstillstånd i Sverige.

Socialtjänsten

Bild
Här samlas material om hur Tidöavtalet kan tänkas påverka socialtjänsten.  

Socialdemokratin

Bild
Socialdemokraterna kan vara det regeringsbärande partiet efter valet 2026. Därför det viktigt att se vilken politik partiet har i förhållande till bland annat Tidöavtalet.