Migrationsverket


Migrationsverket har sedan den så kallade "tillfälliga lagen" kom till i juli 2016 ålagts nya arbetsuppgifter. Eftersom tillfälliga uppehållstillstånd nu är norm, mot tidigare permanenta, så innebär det att ett stort antal uppehållstillstånd varje år ska granskas och förlängas. Om Tidöavtalet verkställs kommer de att få ytterligare arbetsuppgifter. 

Tidöavtalet och Migrationsverket

Man kan konstatera att ett större ansvar faller på Migrationsverkets tjänstemän, bland annat om rätten till tolk och offentligt ombud begränsas.
 • Skärpta regler om bevisbörda och beviskrav.
 • Rätten till tolk, offentligt bekostat rättsligt biträde, bistånd eller ombud ska ses över.
 • Asylrelaterade uppehållstillstånd ska vara tidsbegränsade. Institutet PUT ska utmönstras till förmån för ett nytt system som utgår från berörd invandrares skyddsstatus.
 • Större kontroll av uppehållstillstånd för studier.
 • Stärka vandelskraven och prioritera kontroller av vandel och levnad vid hanteringen av uppehållstillstånd. 
 • Följa upp beviljade uppehållstillstånd regelbundet och återkalla dem när skäl för uppehåll inte längre föreligger.
 • Befintliga permanenta uppehållstillstånd ska kunna omvandlas.
 • EES-medborgare som vistas i Sverige längre än tre månader ska registreras.
 • Utreda om den sökande uppfyller de ökade kraven för svenskt medborgarskap
 • Återkalla svenskt medborgarskap i vissa fall. 
 • Genomföra informationsinsatser för att skapa medvetenhet om och öka kunskapen om möjligheten till återvandring och befintliga stödinsatser.
 • Samverka med Polisen, Skatteverket och Kriminalvården om återvändarverksamheten.

Minskade arbetsuppgifter

 • Ansvaret för listan om säkra länder förs över från Migrationsverket till Regeringskansliet.
 • Färre arbetskraftsinvandrare
 • Färre kvotflyktingar

Regeringen och SD


Remissvar från MigrationsverketMigrationsverketRiksrevisionen


Rapporter

Rätts(o)säkerheten i asylbedömningar (version 2)  Eckerman I, Fridell Anter K 1.2.2024 

Hur bedömer svenska myndigheterna riskerna för återvändare från Sverige till talibanernas Afghanistan?  Eckerman I, Fridell Anter K, Stoppa utvisningarna till Afghanistan! 22.7.2024

Media


Lägg ner Migrationsverket  Skånska dagbladet 21.2.2024

Kommentarer