Socialtjänsten


Här samlas material om hur Tidöavtalet kan tänkas påverka socialtjänsten.  

Socialtjänst och Tidöavtalet

  • En nationell social insatsstyrka ska inrättas: Där görs omvärldsanalys, och beprövade metoder för att förebygga brott förmedlas. Socialsekreterare utbildas i att hantera unga som begår eller är i riskzonen för att begå brott.
  • Socialtjänstlagen reformeras: Brottsförebyggande arbete ska tydliggöras och lagfästas. Kommunernas brottsförebyggande arbete ska regleras i lag. Flera öppna stödformer inrättas, som exempelvis utbyggda familjecentraler för att minska oron för kontakt med sociala myndigheter.
  • Socionomutbildningen förändras: Kriminalitet bland ungdomar ska bli ett obligatoriskt utbildningsmoment. Möjlighet till specialisering på ungdomsbrott införs och särskilda forskningsmedel ska anslås för sociala insatser mot unga i kriminalitet.
  • Ansvaret för de unga tyngsta kriminella flyttas från kommunerna till Kriminalvården.
  • Ungdomsfängelser ska ersätta Sis ungdomshem för sluten ungdomsvård.
  • Socialsekreterare ska så långt som möjligt vara samlokaliserade med polis på lokala polisstationer.
  • Socialtjänsten ska bli skyldig att inom 24 timmar efter att ett barn har gripits misstänkt för brott, kalla föräldrarna till samtal.
  • LVU ska användas oftare för att skydda barn från utsatthet för våld, inklusive hedersförtryck eller för kriminella miljöer.

(Från Akademikern.se

Se också Angiverisamhället  

Ny lag

Lag om kommuners ansvar för brottsförebyggande arbete  SFS 2023:196  Börjar gälla 1.7.2023

Regeringen och SD

Sex kommuner deltar i pilotprojekt med förstärkningsteam inom socialtjänsten  Socialdepartementet 28.2.2024

Förslaget om äldreomsorgslag skrotas - oppositionen kritisk  Altinget 21.12.2023

Förslag: Myndigheter ska dela mer information med polisen  Dagens Medicin 31.10.2023

Ministern: Ny socialtjänstlag ska börja gälla 2025  Altinget 6.9.2023

Översyn av socionomexamen för att motverka ungdomskriminalitet  Dir 2023:121  Redovisning 31.3.2024

Tilläggsdirektiv till Utredningen om drivkrafter och möjligheter i försörjningsstödet  Dir 2023:70 

Regeringen ger utredare i uppdrag att ta fram bidragstak  Regeringen 8.6.2023

Nästa steg i bidragsreformen: Förslag till bidragstak  Presentationsbilder 8.6.2023 

Tilläggsdirektiv till Utredningen om tryggare bostadsområden  Dir 2023:33 Redovisning 1.9.2023

Liberalerna kritiska till anmälningsplikt: Kan bli direkt inhumant  DN 23.4.2023

Nytt lagförslag från regeringen - så vill man stärka skyddet  Socionomen 10.3.2023

Kommuners ansvar för brottsförebyggande arbete Prop. 2022/23:43 28.12.2022 
Kommuners ansvar för brottsförebyggande arbete  Betänkande 2023:9

Remissvar

Remiss av promemorian Ett förtydligat brottsförebyggande ansvar för socialnämnden  Dnr S2023/03181  5.12.2023  Slutdatum 28.2.2024 

Institutet avstyrker förslaget att ordningsvakter ska omfattas av anmälningsskyldighet enligt socialtjänstlagen  Institutet för mänsklig rättigheter 27.10.2023

Riksdagen

Metoder i socialtjänstlagen. Skriftlig fråga 2022/23:240 av Martina Johansson (C)

Media

Se också Angiverisamhället  Tidöavtalet: Mer straff än kunskapsbaserade sociala åtgärder  Institutionen för socialt arbete, Stockholms universitet 20.12.2022


Vi måste stoppa hatet mot socialtjänsten  Akademikerförbundet SSR, Aftonbladet 25.11.2022

Socionomprogrammet behöver ses över  Socialtjänstbloggen/SKR 24.11.2023


Socialtjänstens mål

Socialtjänstens mål beskrivs i Socialtjänstlagen 1 kap 1§:

Samhällets socialtjänst skall på demokratins och solidaritetens grund främja människornas ekonomiska och sociala trygghet, jämlikhet i levnadsvillkor, aktiva deltagande i samhällslivet.

Socialtjänsten skall under hänsynstagande till människans ansvar för sin och andras sociala situation inriktas på att frigöra och utveckla enskildas och gruppers egna resurser.

Verksamheten skall bygga på respekt för människornas självbestämmanderätt och integritet.Kommentarer