Rättssamhället

Polisen, domstolarna och kriminalvården får kraftigt utökade arbetsuppgifter.

Polisen

Listan över det som angår polisens arbete i Tidöavtalet är inte fullständig.
 • Ökad möjlighet för kamerabevakning.
 • Utökade befogenheters att söka efter vapen och handgranater på människor och i fordon.
 • Utvidgad ungdomsövervakning, med möjligheter till kroppsvisitation, husrannsakan och hemliga tvångsmedel. 
 • Hålla kvar en ung brottsmisstänkt i väntan på socialtjänst eller vårdnadshavare.
 • Inre gränskontroller och inre utlänningskontroller ska prioriteras.
 • Möjlighet att omhänderta personer vid inre utlänningskontroll.
 • Utlokalisera svensk gränspolis till EU-flygplatser för pass- och id-kontroller.
 • Ta emot anmälningar från kommuner och myndigheter om personer som är i Sverige illegalt.
 • Samverka med Migrationsverket, Skatteverket och kriminalvården beträffande återvändarverksamheten. 
 • Stärkt skydd för polisen.

Domstolarna

 • Kriterier för offentliga biträden, tolkar och nämndemän ska ses över.
 • Bedömningen av ärenden gällande bl.a. konvertiter och HBTQ-personer ska ses över. 
 • Frågan om en extern tillsynsfunktion eller inspektion gällande migrationsfrågor ska ses över. 
 • Ett system med anonyma vittnen ska införas. 
 • Kronvittnessystemet ska analyseras, inklusive systemet för straffreduktion.

Kriminalvården

Kriminalvården har identifierat 13 punkter där den påverkas starkt: 
 • Obligatorisk häktning i fler fall.
 • Ansvaret för unga som är grovt kriminella.
 • Straff för unga lagöverträdare.
 • Avskaffad fängelsepresumtion.
 • Skärpta straff för gängrelaterad brottslighet.
 • Dubbla straff för gängkriminella.
 • Kriminalisering av deltagande i kriminella gäng.
 • Skärpta straff för vålds- och sexualbrott med mera.
 • Den nya påföljden förvaringsdom.
 • Avskaffandet av dagens form av ”mängdrabatt”.
 • Hårdare straff vid återfall i brott.
 • Reformer av reglerna för villkorlig frigivning.
 • Utredning om att hyra anstaltsplatser utomlands.

Från departementen och myndigheterna

Anonyma vittnen  Lagrådsremiss 7.5.2024

Stärkt skydd för vissa polisanställda  Prop 2023/24:102  19.3.2024  Proposition, börjar gälla 30.4.2024 

Säkerhetzoner  Prop 2023/24:84  5.3.2024  Proposition, börjar gälla 25.4.2024

Tilläggsdirektiv till Utredningen om Anonyma vittnen (Ju2022:17)  Dir 2024:25  22.2.2024  Förlängd redovisning 28.6.2024

Ny lag om ordningsvakter  Börjar gälla 1.1.2024  Polisen

Extrema kostnader för kriminalvården Fyra kriminologer, SvD 28.12.2023


Lättnader för kamerabevakning i vissa verksamheter  Dir 2023:40  23.3.2023  Redovisning 15.4.2024

Skärpta regler för unga lagöverträdare  Dir 2023:112  Redovisning 10.1.2025

Vistelseförbud på allmän plats och vissa andra platser  Promemoria Ds 2023:17  Remisstid 20.10.2023

Utökade möjligheter att använda tvångsmedel mot barn och unga  Dir 2023:102  Redovisning 20.12.2024

Åtgärder för stärkt trygghet i den byggda miljön  Dir 2023:99  Redovisning 17.1.2025

Översyn av Ekobrottsmyndigheten - förbättrade förutsättningar för att bekämpa den ekonomiska brottsligheten  Dir 2023:90  Redovisning 22.2.2025

En översyn av de osjälvständiga brottsformerna  Dir 2023:85  Redovisning 16.9.2024

En effektivare gränsöverskridande åtkomst till elektroniska bevis för brottsbekämpande myndigheter  Dir 2023:84  Redovisning 13.12.2024

Tilläggsdirektiv till Utredningen om ett förstärkt samhällsskydd och minskad risk för återfall i brott (Ju 2022:10)  Dir. 2023:74  Redovisning 1.7.2024

-- Begränsningar av möjligheten till villkorlig frigivning och kriminalisering av rymning - nya och förändrade uppdrag till utredning om förstärkt samhällsskydd  Regeringen 3.6.2023

Säkerhetspolisens informationshantering  Dir 2023:64  Redovisning 15.11.2024

Tilläggsdirektiv till Trygghetsutredningen (Ju 2022:09)  Dir 2023:57  Redovisning 30.4.2024

Tilläggsdirektiv 2022 års vapenutredning (Ju 2022:04)  Dir 2023:50  Redovisning 10.5.2024

Tilläggsdirektiv till Utredningen om preventiva tvångsmedel  Dir 2023:9  Redovisning 13.10.2023 

Uppdrag till Rättsmedicinalverket att utveckla arbetet med rättsintyg och dokumentation av skador  Regeringen 12.5.2023  Redovisning 5.4.2024

Nya bestämmelser för att avgöra brottmål i den tilltalades utevaro DOV 2021/272   Promemoria, Domstolsverket 2.5.2023


Redovisning

Förbättrad ordning och säkerhet vid förvar  SOU 2024:5  10.1.2024

Tredubblat antal platser på tio år  Kriminalvården 15.12.2023

Barn och unga i kriminella nätverk  BRÅ 2023:13  Brottsförbebyggande rådet 1.11.2023

Ökat informationsflöde till brottsbekämpningen - en ny huvudregel  SOU 2023:69  31.10.2023

Anonyma vittnen SOU 2023:67  30.10.2023

Åtgärder för tryggare bostadsområden  SOU 2023:57  4.10.2023

Ett stärkt och samlat skydd av välfärdssystemen  SOU 2023:52  6.9.2023

En utvecklad arbetsgivarinstruktion - åtgärder mot missbruk av välfärdssystemen  SOU 2023:47  30.8.2023

En översyn av regleringen om frihetsberövande påföljder för unga  SOU 2023:24  14.8.2023

Biometri - för en effektivare brottsbekämpning  SOU 2023:32  21.6.2023

Förstärkt skydd för demokratin och domstolarnas oberoende. Slutbetänkande av 2020 års grundlagskommitté  SOU 2023:12  17.3.2023

-- Grundlagskommitté överlämnar betänkande om förstärkt skydd för demokrati och domstolarnas oberoende  Regeringen 17.3.2023 

Så påverkar Tidöavtalet kriminalvården  Kriminalvården 18.4.2023

Arbetskriminalitet - arbetet i Sverige, en bedömning av omfattningen, lärdomar från Danmark och Finland SOU 2023:8  21.2.2023

Vägar till ett tryggare samhälle - kraftsamling för barn och unga  SOU 2022:67  12.12.2022

-- Trygghetsberedningen föreslår kraftsamling för barn och unga  Regeringen 12.12.2022

Remissvar

Anonyma vittnen  Lagrådet 24.5.2024

En tydligare bestämmelse om hets mot folkgruppEn tydligare bestämmelse om hets mot folkgrupp  27.2.2024

Lagrådet om säkerhetszoner: Granskningen framstår som endast en formalitet  Dagens juridik 16.2.2024

Ändringar i medborgarskapslagenÄndringar i medborgarskapslagen  Lagrådet 15.2.2024

Preventiva vistelseförbud  Lagrådet 8.12.2023

Anonyma vittnen SOU 2023:67  31.10.2023  Remisstid 9.1.2024

Utökade möjligheter att använda preventiva tvångsmedel 2  Ju2023:02265  13.10.2023  Remisstid 14.12.2023

En översyn av regleringen om frihetsberövande påföljd för unga  Ju2023:01830  14.9.2023  Remisstid ?

Remiss av SOU 2023:69 Ökat informationsflöde till brottsbekämpningen - en ny regel  Ju 2023/02434  30.10.2023  Remisstid 12.1.2024

Bättre möjlighet att verkställa frihetsberövanden  Ju2023/02364  Proposition. 25.10.2023  Remisstid 15.11.2023

Remiss av Ds 2023:17 Vistelseförbud på allmän plats och vissa andra platser Dnr Ju2023/01667 Remisstid 20.10.2023

Remiss av SOU 2023:32 Biometri - för en effektivare brottsbekämpning Dnr 2023/01494  Remisstid 10.10.2023

Remiss av SOU 2023:12 Förstärkt skydd för demokratin och domstolarnas oberoende D.nr. Ju 2023/00712  6.4.2023  Remisstid 1.9.2023

Skärpta straff för flerfaldig brottslighet  SOU 2023:1  Ju2023:00373  3.3.2023  Remisstid 5.6.2023

Remiss av SOU 2022:67 Vägar till ett tryggare samhälle, kraftsamling för barn och unga  Remisstid 28.4.2023

Remiss av Domstolsverkets promemoria Nya bestämmelser för att avgöra mål i den tilltalades utevaro  Remisstid 13.3.2023

Utökade möjligheter att använda preventiva tvångsmedel  SOU 2022:52  Ju2022:03121  1.11.2022  Remisstid 31.1.2023  

Regeringen och SD

Fler kameror ska möta gängkriminaliteten  Altinget 3.10.2023

Nu tillsätter regeringen en utredning om översynen av ordningslagen  DN 18.8.2023

Häkta och fängsla fler för att stoppa gängbrotten  DN Debatt 19.7.2023

Nu genomför vi ett skifte i synen på unga brottslingar  DN Debatt 5.7.2023  

SD skärper avgångskravet på Thornberg - vill förhandla med regeringen  Aftonbladet 12.6.2023

Systemskiftet i kriminalpolitiken är högst genomtänkt  Replik. Fredrik Kärrholm, DN 7.6.2023

Utredning föreslår statliga asylboenden  Dagens Samhälle 15.11.2022

Regeringen vill förenkla kameraövervakning  Läkartidningen 23.3.2023

Oppositionen

Socialdemokraterna: Fängelse för dem som köper knark från barn  Aftonbladet 27.8.2023

Namninsamling

Vi är enade och tänker inte längre vara tysta  För domare

Rapporter

Anonyma vittnen. En undersökning av rättssäkerhet, effektivitet och ett eventuellt införande av anonyma vittnesmål i Sverige  Oskar Larsson, Juridiska institutionen, Lunds universitet 2019

Media

Fetstil indikerar att artikeln är positivt inställd till Tidöavtalet. 

Gunnar Strömmers iver ger mig bara kalla kårar  Ingvar Persson, Aftonbladet 11.12.2023Förslag om anonyma vittnen överlämnat  Advokatsamfundet 30.10.2023

Tidöavtalet förmedlar förakt för kunskap om kriminalitet  Heckscher och Sarnecki, DN debatt 16.6.2023Regeringens kriminalpolitik är en oriktad hagelsvärm  Heckscher och Sarnecki, DN Debatt 3.6.2023


Mia Edwall Insulander: Glider långsamt mot ett mer totalitärt samhälle  SVT 25.5.2023

Myter om massinvandring och kriminalitet  Tidskrift för kriminalvård 23.4.2023

Tidöavtalet skapar stort tryck på kriminalvården  Publikt 19.4.2023 

Brottsofferperspektiv eller straffpopulism?  Norstedts juridik 17.4.2023

Rikspolischefen: Läget är allvarligt - allt är värt att prova  SvD DN 26.10.2022

Skarpa kritiken mot Tidöavtalet: Butiksägarna bortglömda  Dagens Industri 15.10.2023 

Hårdare tag mot ungdomar riskerar ge motsatt effekt  Åtta forskare, DN debatt 20.12.2022

Kommentarer