Barnen och ungdomarna

 

Barnen har inget eget kapitel i Tidöavtalet. Men de återfinns i många punkter, framför allt dem som handlar om kriminalitet och invandrare samt skolan. 

Barnen och Tidöavtalet

Se även

Integrering

 • Ökade insatser för de yngsta barnen i utsatta områden: utökade program hos BVC, obligatorisk språkscreening, språkförskola.
 • Snabbare integration och mer likvärdiga förutsättningar för nyanlända elever.
 • Barns fritidsaktiviteter ska värnas genom införandet av ett fritidskort.

Kriminalitet

 • Hemliga tvångsmedel ska kunna användas mot personer under 15 år som begår grova brott.
 • Ungdomskriminalitetsnämnder ska prövas och bevistalan mot unga tillåtas i fler fall. 
 • Föräldraansvaret ska förstärkas. Vårdnadshavare till barn som begår brott kan bli skadeståndsskyldiga eller få andra ekonomiska konsekvenser. 
 • Lagen om vård av unga (LVU) ska användas oftare för att skydda barn från utsatthet för våld.
 • Preskriptionstiden för hedersrelaterade brott mot barn ska förlängas, och för sexualbrott mot barn under 18 år ska den slopas.

Hälso- och sjukvård

 • Överflytten från barn till vuxenvård då en patient fyller 18 år ska kunna ske gradvis. 
 • Barncancervården ska ytterligare utvecklas och förbättras.
 • Vården för sexuellt våldsutsatta ska stärkas även för barn.
 • Barn som är anhöriga till långvarigt sjuka eller beroendesjuka ska få särskilt stöd.

Kulturella seder 

 • Synen på barnäktenskapsbrott och tvångsäktenskap ska skärpas.
 • Tvång att vara kvar i ett äktenskap ska vara barnäktenskapsbrott.

Bidrag

 • Nya regler för förmåner enligt socialförsäkringsbalken ska tas fram, bland annat för föräldrapenning, barnbidrag, bostadsbidrag, flerbarnstillägg och omvårdnadsbidrag.

Från departementen


-----
Förra regeringen

RedovisningRemissvar

Remiss av SOU 2023:66 För barn och unga i samhällsvård  Dnr S2023/03032  Slutdatum 22.3.2024
Tryggare hem för barn SOU 2022:71  Ju2023:00125  7.2.2023  Remisstid 8.5.2023


FN - Barnrättskommittén


Rapporter

Barnkonvention och angiverilag - vad betyder Mänskliga rättigheter i realiteten?  Birgitta Göransson för Etikkommissionen i Sverige 17.10.2023


Barnrättspolitisk analys av ett år med Tidöavtalet  Rädda Barnen, Youtube oktober 2023
Seminarier

De stora förlorarna i krisernas spår - om barnfattigdomen i Sverige  Erikshjälpen, Bilda, Hela Människan. Almedalen 27.6.2024

Media


Det finns inget stöd för att splittra familjer  Röda Korset, Expressen 19.11.2023


En plikt att ange barn strider mot barnkonventionen  Sex organisationer, Göteborgsposten 14.9.2023

Barns rättigheter och Tidöavtalet  barnharrätt.se 23.11.2022


Kommentarer