Folkräkning

En nationell heltäckande folkräkning är något som drivits hårt alltsedan valrörelsen 2022. Syftet är dels att hitta personer som är felaktigt folkbokförda i Sverige, dels att hitta dem som inte är folkbokförda men ändå bor här.

Folkräkning i Tidöavtalet

  • En storskalig nationell folkräkning ska förberedas.
  • I samband med folkräkningen ska samordningsnummer kunna återkallas.

Regeringen och SD
Rapporter


Behövs en ny folkräkning? Seminarium 8.3.2023  

Media

Fetstil indikerar att artikeln är positivt inställd till Tidöavtalet.


Om folkräkning

Det finns stöd för bland annat Befolkningsstatistiken och den registerbaserade folk- och bostadsräkningen i Förordningen om den officiella statistikens 4 § där följande text återfinns:

”Uppgifter för den officiella statistiken ska samlas in på ett sådant sätt att uppgiftslämnandet
   1. blir så enkelt som möjligt,
   2. står i proportion till användarnas behov, och
   3. är en rimlig arbetsbörda för uppgiftslämnarna.

De statistikansvariga myndigheterna ska vid framställning av officiell statistik i så stor utsträckning som möjligt använda uppgifter ur befintliga register.”

Ramen för Befolkningsstatistiken utgörs av RTB (Registret över totalbefolkningen). Ramen är således de personer som är folkbokförda i Sverige vid referenstidpunkten.

(Från SCB)

Samordningsnummer

Ett samordningsnummer är en identitetsbeteckning för personer som inte är eller har varit folkbokförda i Sverige, men som ändå har behov av att ha kontakt med svenska myndigheter eller andra delar av samhället.

(Från Skatteverket)

Kommentarer