Sjukvården, äldreomsorgen och tandvården

 

Angiveri, tolk och tandvård för invandrare är delar i Tidöavtalet som direkt angår vården och omsorgen. Men det finns också indirekta effekter. 

Tidöavtalet om vården, omsorgen och tandvården

Tidöavtalet om sjukvården - ett axplock
 • Ökad uppföljning och styrning av statliga medel.
 • Primärvården ska byggas ut.
 • Läkare ska kunna anställas i kommunerna, och varje kommun ska ha en medicinskt ledningsansvarig läkare.
 • Läkare som inte arbetar kliniskt ska inte ha förskrivningsrätt för läkemedel.
 • Ansvaret för beroendevården ska ligga på regionerna.
 • En nationell strategi för psykisk hälsa och suicidprevention ska tas fram. 
 • Tandvårdens högkostnadsskydd ska stärkas. 
 • En enhetlig och gemensam digital infrastruktur för alla regioner.
 • Ett helt eller delvis statligt huvudmannaskap för hälso- och sjukvården ska utredas.
 • Tandvårdens högkostnadsskydd ska utredas för att mer efterlikna det som finns i övrig vård.
Sjukvården, invandrarna och Tidöavtalet
 • Angiveri. Kommuner och myndigheter ska vara skyldiga att informera Migrationsverket och Polismyndigheten när de kommer i kontakt med personer som vistas i Sverige utan tillstånd. Genom informationsplikten ska möjligheterna att leva i landet utan tillstånd försvåras. Undantag från informationsplikten, t.ex. sjukvården, behöver utredas närmare.
 • Tolk. Rätten till offentligt finansierad tolk ska begränsas. Utgångspunkten ska vara att den enskilde i första hand ska betala för tolktjänster. 
 • Tandvård. De ekonomiska särregler som finns för tandvård för asylsökande och vissa personer utan uppehållstillstånd ska ses över med syfte att tas bort.
 • Dyra sjukvårdsräkningar. Varken barn eller vuxna har rätt till akutsjukvård under glappet mellan de tillfälliga uppehållstillstånden.
 • Ökad sjuklighet. Ökad stress hos invandrare på grund av osäkra uppehållstillstånd och sämre tillgång till välfärdssystemet leder till ökad ohälsa och ökad börda för sjukvården.
 • Personalbrist. Begränsad invandring och ökad "återvandring" leder till personalbrist.
 • Språkkrav för personal i äldreomsorgen.

Från departementen


Analys av Socialstyrelsen. Statskontoret. Redovisning 15.4.2025

Uppdrag att ta fram ett nationellt hälsoprogram för barn och unga  Dnr 2023/02379  10.8.2023 Slutredovisning 31.10.2024 

Stärkt medicinsk kompetens i kommunal hälso- och sjukvård  Dir 2023:98  22.6.2023  Redovisning 1.11.2024

Dir 2023:97 Dnr S2023/0211  Redovisning 21.11.2023

Kommittédirektiv Förändringar i abortlagstiftningen  Dir 2023:89  Redovisning 3.2.2025
Bättre förutsättningar för uppföljning av hälso- och sjukvården  Dir 2023:48  4.4.2023  Redovisning 30.6.2024

Språkkrav för personal i äldreomsorgen  Dir. 2023:44  Redovisning 1.9.2024 

Översyn av vissa frågor inom det suicidpreventiva området  Dir 2023:3 2.2.2023  Redovisning 1.10.2024

Hälsodata som nationellt intresse - en lagstiftning för interoperabilitet  Dir 2022:98  4.7.2022  Redovisning 30.4.2024  Hemsida 

En ändamålsenlig statlig samverkan med kommuner och regionerEn ändamålsenlig statlig samverkan med kommuner och regioner  Dir 2022:89  30.6.2022  Redovisning 20.6.2024

Hälsodata som nationell resurs för framtidens hälso- och sjukvård  Dir 2022:41  12.5.2022  Redovisning 1.11.2024

Regeringspartierna och SD


Avgifter för tolkar i vården är en lagfråga  Gilbert Tribo (L), Dagens Medicin 28.4.2023


God och nära vård 2023. En omställning av hälso- och sjukvården med primärvården som nav  Överenskommelse mellan staten och Sveriges kommuner och regioner. SKR 26.1.2023

Undantag för tolk inom hälso- och sjukvården  Interpellationsdebatt 26.1.2023
Förstatligande av vården ska utredas  Läkartidningen 14.10.2022

Oppositionen


Oppositionen

Varför ignorerar regeringen regionernas roll för Sveriges beredskap?  S, V, MP i Västra Götaland, Altinget 30.4.2024 

RedovisningarÖkad kontroll över tandvårdssektorn  SOU 2023:82  5.12.2023
Rapporter  
Upprop


Rätt-till-vård-initiativet  Uppropet från 2008 har återigen trätt i aktion. 

Vi anger inte  "Vi arbetar i vården och lovar varandra: Oavsett hur lagarna ändras kommer vi aldrig att ange papperslösa patienter till polisen."

Upprop mot Tidöavtalet  "Vi, vårdpersonal från alla professioner, markerar starkt mot avtalets åtgärder som kraftigt kommer att försämra både patientsäkerheten och vår arbetsmiljö." Läkare mot rasism

Se också Civilsamhället

SeminarierSka alla ha rätt till vård på lika villkor?  Riksdagsseminarium 19.10.2023

Etikdagen 2022: Utmaningar vid kris, krig och katastrof  Svenska Läkaresällskapet 24.11.2022

Media190 läkare i upprop mot Blekinges tolkavgifter - beslut på onsdag  Läkartidningen 13.2.2024

Tolkavgifter i vården kan hota patientsäkerheten  Läkarförbundet och Läkaresällskapet, Dagens Medicin 12.2.2024

Professor: Blekinges tolkbeslut "rejält oförenligt" med lagen  Läkartidningen 20.2.2024

Blekinges tolkavgifter ska överklagas  Läkartidningen 15.2.2024

Har vi råd att införa tolkavgifter i vården?  Dagens Medicin 6.2.2024

Förstatliga universitetssjukhusen - låt sex regioner sköta all övrig vård  Nätverket mot olämplig styrning av sjukvården, Dagens Medicin 8.1.2024

Svantesson har beställt nedskärningar i vården  Anders Lindberg, Aftonbladet 9.12.2023

Regeringen backar - och sviker våra äldre  Aftonbladet 8.12.2023

De har inget emot att slakta sjukvården  Expressen 2.12.2023

Vi har allt att vinna på att ta emot flyktingar  Peo Hansen, Konkret 11.11.2023

Ska alla ha rätt till vård på lika villkor? Riksdagsseminarium 19 oktober 2023  Stoppa utvisningarna till Afghanistan! 19.10.2023


Tidöavtalet, vården och patienterna  AllmänMedicin 2023;3:58-59Rätten till vård på lika villkor får inte äventyras  40 professionella organisationer, Dagens Samhälle 25.5.2023   PDF  


Rätten till lika vård på lika villkor får inte urholkas  40 organisationer, Dagens Samhälle 25.5.2023Tidöavtalet slår hårt mot nyanlända med funktionshinder  Tio organisationer i Dagens Samhälle 25.1.2023


Tidöavtalet strider mot vårdetiken  Svensk sjuksköterskeförening 7.12.2022


Slutreplik: Vi noterar att solidaritetsprincipen inte nämns  Mattias Andersson, Altinget 23.11.2022

Tolkrestriktioner leder till ökad sjuklighet  Läkare i Världen, SFAM, Svenska läkaresällskapet, Dagens Medicin 21.11.2022Förslag i Tidölagen krockar med etiska riktlinjer  Svenska Läkaresällskapet SLS nov. 2022

Tidöavtalet oroar vården: "Civil olydnad enda lösningen"  Svenska Läkaresällskapet, DN 5.11.2022Tidöavtalet om migranter med funktionsnedsättning  Disabled Refugees Welcome 2.11.2022


Förstatligande av vården ska utredas  Läkartidningen 14.10.2022

Vården viktig när nya regeringen presenterades  Sveriges Läkarförbund 14.10.2022

Hälso- och sjukvårdslagens portalparagraf

1 §   Målet med hälso- och sjukvården är en god hälsa och en vård på lika villkor för hela befolkningen. Vården ska ges med respekt för alla människors lika värde och för den enskilda människans värdighet. Den som har det största behovet av hälso- och sjukvård ska ges företräde till vården.

Vård som inte kan anståWMA statement on medical care for migrants  WMA  (World Medical Association)
Kommentarer