Invandrarna och de som söker skydd

 

En stor del av Tidöavtalets 64 sidor handlar om olika sätt att göra livet svårare för invandrare, speciellt för asylinvandrare. Det handlar inte om integrering utan om segregering. 

Invandrarna och Tidöavtalet

Uppgifterna nedan är hämtade ur Tidöavtalet. Listan är inte fullständig. FARR:s hemsida är utförlig och rekommenderas.

 • Asyllagstiftningen ska ligga på EU:s miniminivå.
 • Asylsökandes rättigheter ska begränsas så långt EU tillåter.
 • Asylsökande ska bo i transitcentra.
 • Permanenta uppehållstillstånd (PUT) för asylsökande ska bort. Redan utdelade PUT ska omprövas. 
 • Fler ska snabbare bli svenska medborgare. 
 • Rättssäkerheten i asylprocessen ska ses över, bland annat för hbtq-personer och konvertiter.
 • Tiden innan det är möjligt för en sökande att på nytt söka asyl efter ett avslag ska förlängas.
 • Återreseförbud ska löpa under en längre tid.
 • Inre gränskontroller i Sverige ska stärkas och polisen ges ökat mandat.
 • En storskalig nationell folkräkning ska förberedas, och samordningsnummer ska kunna dras tillbaka.
 • Myndigheter, t.ex. skola och sjukvård, ska anmäla personer utan uppehållstillstånd till polisen.
 • Återvändandet ska öka, både det frivilliga och det med tvång.
 • Utländska medborgare ska kunna utvisas på grund av bristande vandel. 
 • Anhöriginvandring begränsas ytterligare. 
 • Kraven vid arbetskraftsinvandring höjs. 
 • Kraven för svenskt medborgarskap höjs. 
 • Gratis tolkning begränsas.
 • Tillgången till välfärdsförmåner begränsas för utländska medborgare.
 • SIDA ska verka för att mottagarlandet återtar sina medborgare, att fler återvandrar frivilligt samt att irreguljär migration motverkas. 

Från departementen

Ändringar i medborgarskapslagen  Proposition 2023/24:107  Gäller från 1.10.2024  19.3.2024

Alternativ till uppehållstillstånd för individer som utgör säkerhetshot ska utredas i snabbspår  Justitiedepartementet 4.3.2024 

Utkast till lagrådsremiss: Skärpta krav i sfi  Utbildningsdepartementet 29.2.2024 

Förbättrade levnadsvillkor för utlänningar med tillfälligt skydd (utkast till lagrådsremiss)  Justitiedepartementet 24.2.2024

Statskontoret får i uppdrag att se över asylprocessen  Justitiedepartementet 14.12.2023  Redovisning 7.10.2024

Uppdrag till Statskontoret att göra en översyn av asylprocessen och utreda behovet av tillsyn inom migrationsområdet  Dnr Ju2023/02114  21.12.2023  Redovisning 7.10.2023

Tillfälliga förbud att transportera personer utan giltiga identitetshandlingar till Sverige  Lagrådsremiss 23.11.2023

Skärpta krav på hederligt levnadssätt och ökade möjligheter till återkallelse av uppehållstillstånd  Dir 2023:158  21.11.2023

Effektivare verktyg vid inre utlänningskontroll  Prop 2023/24:12  19.9.2023  Träder i kraft 1.1.2024

Effektivare verktyg vid inre utlänningskontroll  Lagrådsremiss  27.6.2023

Översyn av incitamentsstrukturerna för frivillig återvandring  Dir 2023:151  26.10.2023  Redovisning 1.8.2024

Anpassning av det svenska regelverket för beviljande av asyl och asylförfarandet till miniminivån enligt EU-rätten  Dir 2023:137  5.10.2023  Redovisning 2.1.2025 respektive 2.10.2025

Skärpta krav för att förvärva svenskt medborgarskap  Dir 2023:129  8.9.2023  Redovisning 30.9.2024

Tilläggsdirektiv till Utredningen om stärkt återvändandeverksamhet (Ju 2022:12)  Dir 2023:126  31.8.2023 Redovisning 31.1.2024 respektive 30.9.2024.

Tilläggsdirektiv till Utredningen om en behovsprövad arbetskraftsinvandring (Ju 2022:11)  Dir 2023:25  Redovisning 31.1.2024 respektive 30.9.2024

Tilläggsdirektiv till utredningen om en målstyrd integrationspolitik  Dir 2023:101  Redovisning 31.1.2024 respektive 31.5.24.

Uppdrag om införande av återvändarcenter Ju2022/02319  Regeringen 30.6.2023. Redovisning 15.1.2024

Tilläggsdirektiv till utredningen om ett ordnat initialt mottagande av asylsökande (Ju 2021:12)  Dir. 2023:93  22.6.2023  Redovisning 31.5.2024 


Moderna och ändamålsenliga regler för förvar  Dir 2023:119  Redovisning 10.1.2024 respektive 17.2.2025.

Tidöförslag som utreds och när de ska vara klara SvD 23.10.2023

Tidöförslag som ännu inte utreds  SvD 23.10.2023

 • Utvisning på grund av bristande vandel  
 • Fler utvisningar på grund av brott
 • Återvandring ska kraftigt stimuleras och öka
 • Översyn av säkra ursprungsländer - flytta ansvaret till regeringskansliet
 • Se över försörjningskraven och villkoren i övrigt vid anhöriginvandring
 • Säkrare bedömningar av uppehållstillstånd pga studier
 • Nytt system för antalet kvotflyktingar
 • Obligatorisk samhällsintroduktion/info under SFI
 • Förbud mot utländsk finansiering av trossamfund och andra civilsamhällesorganisationer

Redovisning 

Nya regler för arbetskraftsinvandring mm  SOU 2024:15  15.2.2024

Mål och mening med integration SOU 2024:12  1.2.2024

Preskription av avlägsnandebeslut och vissa frågor om återreseförbud. Delbetänkande av Utredningen om stärkt återvändarverksamhet  SOU 2024:10  2.2.2024  

Förbättrad ordning och säkerhet vid förvar  SOU 2024:5  Delbetänkande 10.1.2024

Etablering för fler. Jämställda möjligheter till integration  Delbetänkande. SOU 2023:24 

Utredning föreslår bättre och mer jämställda möjligheter till integration  Regeringen 31.5.2023

Kunskapskrav för permanent uppehållstillstånd SOU 2023:25  29.5.2023

Överlämning av betänkandet Kunskapskrav för permanent uppehållstillstånd  Regeringen 29.5.2023

Snabbare för högkvalificerad arbetskraft att komma till Sverige  Migrationsverket 12.5.2023

Uppdrag om vandel redovisat till regeringen  Migrationsverket 30.3.2023

Styrning och uppföljning  Migrationsverket

En ny ordning för asylsökandes boende  SOU 2022:64  Delbetänkande 15.11.2022

Remissvar inkl. lagrådet

Remiss av Utkast till lagrådsremiss Skärpta krav i sfi  29.2.2023  Remisstid 24.5.2024 

Remiss av utkast till lagrådsremiss Förbättrade levnadsvillkor för utlänningar med tillfälligt skydd  Dnr Ju2024:00480  24.2.2024  Remisstid 5.4.2024

Remiss av SOU 2024:10 Preskription av avlägsnandebeslut och vissa frågor om återreseförbud  Dnr Ju2024/00241 7.2.2024  Remisstid 16.4.2024

--- Remissvar Svenska kyrkan  

Tillfälliga förbud att transportera personer utan giltiga identitetshandlingar  Lagrådet 8.12.2023

Lagrådet: Nej till regeringens förslag om id-kontroller  SR 8.12.2023

Etablering för fler - jämställda möjligheter till integration SOU 2023:24  27.6.2023  Remisstid 15.11.2023

En översyn av vissa frågor om offentliga biträden  Ds 2023:14  Ju2023/01353  3.7.2023  Remisstid 1.11.2023

Kunskapskrav för permanent uppehållstillstånd SOU 2023:25  Ju2023/01301 Remisstid 20.9.2023

--- Yttrande över betänkandet Kunskapsprov för permanent uppehållstillstånd, SOU 2023:25  FARR 20.9.2023 

En ny ordning för asylsökandes boende SOU 2022:64 Dnr. Ju2022/03315  Remisstid 30.6.2023

Ett höjt försörjningskrav för arbetskraftsinvandrare  Ju2023/00106 Remisstid 15.6.2023

  --- Diskrimineringsombudsmannen  1.6.2023

Obligatorisk identitetskontroll vid resa med passagerarfartyg  D.nr. LI 2023/02532  

  --- Svensk sjöfart 1.6.2023
  --- Stenaline 31.5.2023
  --- Wasaline 31.5.2023

Utkast till lagrådsremiss: Vissa skärpta villkor för anhöriginvandring och begränsade möjligheter till uppehållstillstånd av humanitära skäl  Ju2023/00511 Remisstid 31.3.2023 

  --- Sveriges Advokatsamfund  31.3.2023
  --- Domstolsverket  24.3.2023

Lagar och lagförslag

Ändringar i medborgarskapslagen  Lagrådsremiss 24.1.2024  Ikraftträdande 1.10.2024

Tillfälliga förbud att transportera personer utan giltiga identitetshandlingar till Sverige  Betänkande 2023/24:JuU11  Beslutat 15.2.2024

Regeringspartierna och SD

Se också FARR: Utspel och konsekvenser  

Så ser invandringen ut 1,5 år med Tidöregeringen  Samnytt 9.5.2024

Regeringen: Det är dags för en ny bosättningslag  Altinget 22.2.2024

Regeringen vill se notan för invandringen  SvD 6.12.2023

Uppdraget till KI: Räkna ut vad invandringen kostar  TV4 6.12.2023

Regeringen: Skärp krav på hederligt levnadssätt  DN 21.11.2023

"Unikt" att inte kunna dra in medborgarskap  Gunnar Strömmer, AB 21.11.2023

Regeringen: Skärp krav på hederligt levnadssätt  DN 21.11.2023

Regeringen: Skärp krav på hederligt levnadssätt  SvD 21.11.2023

SD: Återkalla medborgarskapet i fler fall  AB 9.11.2023

Klart för skärpta villkor för anhöriginvandring  Dagens juridik 10.11.2023

SD om återvandring: "En win-win-situation"  SvD 26.10.2023

Ministern: Flytta dem som inte kan utvisas till center utanför EU  DN 24.10.2023

Tidöpartierna skärper villkor för invandring  SvD 24.10.2023

Migrationsministern: Asylsökande ska inte bo ute i samhället  Aftonbladet 19.9.2023

Nu ska vi förbjuda kusinäktenskap  Expressen 11.9.2023

Skärpta krav för att bli svensk medborgare  SvD 7.9.2023

Skärpta krav för medborgarskap utreds  Aftonbladet 7.9.2023

Nu slopar vi statsbidraget till etniska organisationer  DN 6.9.2023

Regeringen avser att avskaffa bidraget till etniska organisationer  MUCF 7.9.2023

Debatt om nationalism delar Liberalerna: "Vår motpol"  Aftonbladet 14.8.2023

Bidrag till föreningar ska ses över  SvD 12.8.2023

Tidöpartierna vill kunna hålla personer i förvar längre  SR 10.8.2023

Liberalerna vill stoppa bidrag till etniska föreningar  SvD 9.8.2023

Skuggsamhället ska inte få fortsätta växa  Maria Malmer Stenergard, SvD 4.8.2023

Nu skärper vi säkerheten i svensk migrationspolitik  Maria Malmer Stenergard, Expressen 31.7.2023

Svenskt medborgarskap bör kunna återkallas  Maria Malmer Stenergard, Expressen 12.6.2023

Regeringen: Spioners uppehållstillstånd ska kunna återkallas  Dagens Juridik 9.6.2023

Kristersson: Tre saker behövs för att sätta ihop Sverige igen  Aftonbladet 6.6.2023

Regeringens åtgärder för att stärka det svenska medborgarskapet  Pressträff 5.5.2023

Maria Malmer Stenegard (M): Så får Sverige och Europa rätt migration  SvD 8.3.2023

Sveriges nya migrationspolitik  Regeringen

Nya förslaget: Godkänt i svenska för att få stanna i Sverige  TT 29.5.2023

Går vidare med plikt om att anmäla papperslösa  Nyheter24 25.5.2023

Regeringens åtgärder för att stärka det svenska medborgarskapet  Regeringen 5.5.2023

Höjt försörjningskrav för arbetstillstånd  Regeringen 4.5.2023

Obligatorisk identitetskontroll vid resa med passagerarfartyg  Promemoria 19.4.2023

M: Utred dem som åker till sitt hemland på semester  emagasin Arcy Expressen 5.4.2023

Lär dig svenska eller riskera uppsägning  Linda Lindberg, SD, Dagens Medicin 2.3.2023

Liberal nationalism är rätta vägen för Sverige  Mauricio Roja (L), SvD 14.2.2023Richard Jomshof (SD) vill se flera lösningar på utlandssvenskarnas utmaningar  Svenskar i världen 1.2.2023

Krafttag mot illegal migration för ett säkrare Sverige  Motion (SD) till riksdagen 2022/23:916

Jomshoff: Tvinga barn att ha slöja är bristande vandel  Aftonbladet 13.11.2022

Minister invänder mot delar av Tidöavtalet  SvD 10.11.2022

Rapporter

Hur formas den svenska migrationspolitiken?  Delmi 2024:4

Stora brister i arbetet med att återkalla uppehållstillstånd  Riksrevisionen. Dagens juridik 30.11.2023

Vad du behöver veta om migrationspolitiken i Tidöavtalet  FARR (Flyktinggruppernas riksråd)

Integrationens slut  Rapport av Lisa Pelling, Arena Idé mars 2023

Seminarier


Asylrätten i ett paradigmskifte  Almedalen 26.6.2024


Migrationslagstiftningen i Norden - ett restriktivt skifte  Delmi 27.3.2024

Hälsa och mänskliga rättigheter - i praktiken  Transkulturellt centrum 12.3.2024

Tre punkter om migration i Tidöavtalet - forskare resonerar  ESO, EBA, Delmi 24.10.2023 SVT Forum 30.10.2023

Tre punkter om migration i Tidöavtalet - perspektiv från forskningen  Delmi 24.10.2023 

Media

Kursivt och fet stil indikerar en positiv inställning till Tidöregeringens förslag.

Se också FARR: Debattartiklar och uttalanden  

Se också Asylrättscentrum: Migrationspolitiska kommentarer  

SD:s ska göra det dyrare för invandrarna i Sverige att skicka pengar till hemländerna  Tobias Hübinette 30.4.2024

Pinsam politisk tävling i hårda tag mot flyktingar   Tio undertecknare. DN 9.3.2024

Regeringen: Klädstil kan bli grund för visitering  SVT 8.2.2024

Utredning föreslår att giltighetstiden för utvisningsbeslut förlängs  Asylrättsscentrum 2.2.2024

Migrationsministerns oheliga politik  Masoud Kamali, Konkret 20.1.2024

Välfärden behöver en bättre invandringspolitik  Patrik Kronqvist, Expressen  6.1.2024

Tillvaron blir krångligare med id-kontroller på bussar och tåg  SvD 28.12.2023

Advokat: "Hanteringen av asylsökanden har blivit brutalare"  Dagens Arena 21.12.2023

Nu vet vi hur integrationen ska lyckas - ändå gör Sverige tvärtom  Frida Johansson Metso, DN 17.12.2023

Id-kontroller är fel - och rentav dubbelfel  Sydsvenskan 11.12.2023

Vill vi att Sverige ska vara ett land som gör allt det kan för att splittra familjer?  Frida Johansson Metso 2.12.2023

På vilka grunder ska jag kunna göras statslös, Gunnar Strömmer?  Ola Larsmo, DN 23.11.2023

Utspelet om statslöshet är dumhet på en helt ny nivå  Oisín Cantwell, AB 22.11.2023

Vi har allt att vinna på att ta emot flyktingar  Peo Hansen, Konkret 11.11.2023

Vi får inte acceptera avhumaniseringen av invandrare som pågår  GP 6.11.2023

Trögt att få utvisade lämna Sverige  SvD 23.10.2023

Om avhumaniseringen, retoriken, språket och hur grupper blir syndabockar  Jan Stattin för Etikkommissionen i Sverige 17.10.2023

Sverige är på väg att bli en auktoritär stat  Advokat Thomas Olsson, Aftonbladet 15.10.2023

Kristersson borde ta till sig fakta om migrationen  Dagens Arena 4.10.2023

Strypta bidrag kan försämra integrationen, skriver forskare  SvD 23.9.2023

Etniska organisationer gör stor nytta  Fremia september 2023

Nu får invandrare smaka på Johan Pehrsons blågula piska  Arbetet 11.9.2023

Fortsätter Liberalerna så här kan Johan Pehrson lika gärna rösta på SD  DN 10.9.2023

Vill vi verkligen behandla flyktingarna som gängkriminella?  Frida Johansson Metso, DN 8.9.2023

Sammanfattning av sommarens migrationspolitiska händelser  Asylrättscentrum 6.9.2023

Professor: Det som förr betraktades som rasistiskt är närmast regeringspolitik idag  Dagens Arena 4.9.2023

Stärk skyddet för klimatflyktingar  Sydsvenskan 3.9.2023

Etniska organisationer gör stor nytta  Fremia augusti 2023

Regeringen presenterar åtgärder för att öka återvändandet  DN 31.8.2023

Tidöpartiernas förslag för ökat återvändande - Civil Rights Defenders kritiska  CRD 31.8.2023


Populism när L vill stoppa bidrag  SvD 16.8.2023

Ministern har fel om de papperslösa, skriver forskare  SvD 8.8.2023

Erik Helmerson: Angiverilagen avskaffar något av vad det innebär att vara människa  DN 1.8.2023

Tillfälliga uppehållstillstånd skapar nytt låglöneproletariat  Ingrid Eckerman, Rörelsen 1.8.2023

Stora familjer behöver tiotusentals kronor i socialbidrag  DN 31.7.2023

Du är väl driftig, lille kvotflykting?  Värmlands folkblad 26.7.2023

S: Paradigmskiftet som vi inledde ska nu fullföljas  Expressen 22.6.2023

Få av de 700 000 invandrarna som är "icke självförsörjande" lever på bidrag  Arbetet 2.6.2023

Regeringen har bestämt sig för att genomföra SD-nationalismen  Veronica Palm, ETC 2.6.2023

Godkänd svenska krav för rätt att stanna  Folkbladet 30.5.2023

Öppet brev till den socialdemokratiska partistyrelsen   Wärmlands folkblad 22.5.2023

En migrationsrättslig analys av Tidöavtalet  Asylrättscentrum Läst 11.5.2023

Kommunernas integrationsansvariga kritiska mot Tidöavtalet  Arenagruppen 5.5.2023

Tidö bit för bit  Ordfront Magasin 25.4.2023 

Krav för medborgarskap i olika länder och med Tidöavtalet SvT 20.5.2023

Att återkalla medborgarskap är en usel idé  Arvid Åhlund, DN 16.5.2023

FN-chef oroad över stram svensk flyktingpolitik  SvD 28.4.2023

Stora missförstånd i debatt om folkräkning  SvD 12.4.2023

Bengt Westerberg: Dags för ett paradigmskifte i invandringsdebatten  DN 11.4.2023

Kan Tidöavtalet verkligen kallas integration?  Dagens Arena 23.3.2023

Maria Malmer Stenegard (M): Så får Sverige och Europa rätt migration  SvD 8.3.2023
Replik: Migrationsministerns synsätt är hyckleri  SvD 10.3.2023

FN uppmanar Sverige att stärka rättigheterna för barn i asyl- och migrationsprocess  Asylrättscentrum 17.2.2023

Tidöavtalet slår hårt mot nyanlända med funktionsnedsättning  Dagens Samhälle 25.1.2023

Tidöavtalet motverkar integration. Förslagen är verklighetsfrånvända  13 representanter för civilsamhället, Sydsvenskan 15.12.2022 

SFI-rektorn i Mölnlycke: Våra elever blir syndabockar  Härryda-posten 7.12.2022

Skuggsamhället man vill ha bort kommer att växa  SvD 29.11.2022

Regeringen vill göra Sverige till ett sämre land  DN 21.11.2022

Vi vill vara en skarp opposition mot främlingsfientlighet  AiP 9.11.2022
Slutreplik: Vi ska opponera oss mot SD - inte kopiera Tidöavtalet  AiP 23.11.2022

Andersson tar inte avstånd från nya flyktingpolitiken  Expressen 25.10.2022

Hot om utvisning kan göra det svårare att komma åt människohandlare  SR 21.10.2022

Den nya regeringen är besatt av att göra skillnad på människor  Lisa Pelling, Dagens Arena 20.10.2022

Stramare politik möter hård kritik från asylexpert  SVT 14.10.2022


Kommentarer