Skolan

 


Skolan är en viktig del av Tidöavtalet. Här finns en rad reformer som ska genomföras. Många av reformerna medför behov av ökade resurser.

Skolan och Tidöavtalet

Här är ett axplock ur avtalet.

Kunskaper: Utökad studietid, lovskola, obligatorisk läxhjälp, fler speciallärare, fler spetsklasser, tidiga kunskapskontroller.

Läsförmåga: Läslistor med svenska och internationella skönlitterära verk ska tas fram av en expertgrupp.

Ordning: Rektor och lärare får utökat mandat när det gäller stökiga elever. Ordningsregler ska införas. Skolornas brottsförebyggande roll lagstadgas.

Friskolor: Hårdare ekonomiska och andra krav vid start eller köp av skola. Begränsning av vinstutdelning. En insynsprincip införs som ersättning för offentlighetsprincipen för kommunala huvudmän.

Skolvalet och antagningen ska reformeras.

Lärarna: Högre kompetens och attraktivitet.

Statlig styrning: Skolpengen ska bli nationellt bindande. Kvaliteten ska bli likvärdig, t.ex. beträffande bibliotek, egna läroböcker, lokaler etc. Ökade befogenheter för Skolinspektionen. 

Integration mm: Ökad granskning av skolor med konfessionell inriktning. Snabbare kunskapsscreening av nyanlända elever. Se över modersmålsundervisningen. Ökade insatser för att motverka hedersrelaterat förtryck samt kränkningar på grund av kön, sexuell läggning eller könsidentitet. 

Yrkesskola: En gymnasial yrkesskola ska inrättas.

Här är punkterna om skola i nya regeringens avtal  Skolvärlden 14.10.2023

Från departementen

Utvärdera insatser och ökad kvalitet och likvärdighet i skolväsendet  Statskontoret. Delredovisning 28.2.2025, slutredovisning 28.2.2026

En nationell skolpengsnorm för ökad likvärdighet  Dir 2023:153  3.11.2023  Redovisning 1.11.2026

Varaktigt förbättrad trygghet och studiero i skolan  Dir 2023:154   6.11.2023  Redovisning 20.12.2024

Tilläggsdirektiv till Utredningen om vinst i skolan (U 2022:08)  Dir 2023:109  Redovisning 28.2.2025

Likvärdiga betyg och meritvärden  Dir 2023:95  Redovisning 21.2.2025

En minskad administrativ börda för lärare och förskollärare  Dir 2023:72  Redovisning 1.10.2024

Tilläggsdirektiv till Skolinformationsutredningen (U 2021:04)  Dir. 2023:34  Redovisning 29.3.2024

Tilläggsdirektiv till Utredningen om Fler vägar till arbetslivet (U 2022:03)  Dir. 2023:31  Redovisning 5.6.2024

Tilläggsdirektiv till utredning om att säkerheten i skolan ska förbättras (U 2022:04)  Dir. 2023:22  Redovisning 24.2.2024

Bättre anpassad undervisningstid i grundskolan, specialskolan och sameskolan  Dnr U2022/04085  23.12.2022

Statsbidrag för papperslösa barn 2023  Skolverket

Redovisning

Samhället mot skolattacker  SOU 2023:28  15.6.2023

Statens ansvar för skolan - ett remiss- och beslutsunderlag  SOU 2022:23  14.11.2022

Remissvar

Statens ansvar för skolan – ett besluts- och kunskapsunderlag Dnr U2022/03532 Remisstid 31.3.2022

Remiss av promemorian Bättre anpassad undervisningstid i grundskolan, specialskolan och sameskolan, U2022/04085  Remisstid 23.3.2023

Riksdagen

Modersmålsundervisning och Tidöavtalet Interpellation 2022/23:234   Linus Sköld (S)

Oppositionen

Förskolan utesluts från skolpengsutredning: "Stort misstag"  Alexandra Mattsson (V) Altinget 10.11.2023

Media

Fetstil indikerar att artikeln är positivt inställd till Tidöavtalet.

Se också Angiverisamhället. 

Regeringen kritiseras - söker studiero genom minskat elevinflytande  Syre 30.11.2023

SCB: Skolorna sparar in på personal  Altinget 28.11.2023

Utredningen om studiero har fått fel fokus  Sveriges skolledare, Sveriges elevkårer, Sveriges elevråd, Dagens Samhälle 27.11.2023

Efter slopad digitaliseringsstrategi - Skolverket får nytt uppdrag  Altinget 24.11.2023

Hundratals lärare och författare går ihop: Ge lärarna makten  Läromedelsförfattarna 8.11.2023

Replik: Friskolornas riksförbund räknar fel i sin rapport  Altinget 27.10.2023

Friskolornas elever missgynnas av skolpengen  Altinget 19.10.2023

Här brister skolan kring unga kriminella  Sten Levander,  Vi lärare 18.10.2023 

Ett generalfel att klumpa ihop vinstutdelande skolföretag med idéburna skolor, Edholm  Altinget 19.9.2023

Gör inte om 1990-talets nedskärningar på skolan, politiker  Altinget 19.9.2023

Ungdomsförbunden dömer ut regeringens skolpolitik  Expressen 23.8.2023

Tidöpartiernas förslag om anmälningsplikt strider mot allt vad skolan står för  Altinget 17.8.2022

Tidöpartierna vill se vinstbegränsningar för friskolor  Dagens samhälle 7.7.2023

SD och regeringen visar att de fortsatt sätter ägarna före eleverna  Syre 20.6.2023

Nio av tio lärare: Tidö-partierna har fel om modersmålet  Vi lärare 2.6.2023

Förstatligande skulle inte lösa skolans problem  Dagens Samhälle 20.4.2023

Inte bara friskolesnack av S - men L stoppade verkstaden  Aktuellt i politiken 9.3.2023

Regeringen ratar offentlig insyn i friskolorna  Dagens Arena 25.2023

Lobbyisterna lyckades: Friskolor kan verka utan insyn  ETC 20.2.2023

Återigen har skollybbyn fått som de vill - att slippa granskas  GP 16.2.2023

Insynsprincip i stället för offentlighetsprincip  Friskola 16.2.2023 

Allvarligt när friskolor slipper granskas  rött.nu 16.2.2023

Så mycket krävs för att rädda skolan  Vi lärare 3.11.2022

Tidöavtalet kan bli ett lyft för skolan  SvD 3.11.2022

Wiman: Jag tänker inte ange papperslösa elever  Vi lärare 2.11.2022

Tidöavtalet: Nio av tio lärare vägrar ange elever  Vi lärare 28.10.2022

Skolledarna osynliga i Tidöavtalet  Skolledaren 27.10.2022

Juristen: Tidöförslaget strider mot barnkonventionen  Vi lärare 26.10.2022

Hanna Sjögren: Tidöavtalet och den pessimistiska elev- och människosynen  Skola och samhälle 24.10.2022

Här är nya regeringens skolpolitik  Vi lärare 14.10.2023

Elevernas riksförbund kommenterar Tidöavtalet  Pressmeddelande 14.10.2022Kommentarer