Biståndet


Återvändande och biståndsländernas beredskap att ta emot de återvändande är, förutom Ukraina, i fokus för regeringens nya politik.

Tidöavtalet om biståndet

  • Samarbete med andra länder för att få till ett "effektivt återvändande".
  • Bistånd kan villkoras med att mottagarlandet återtar sina egna medborgare.
  • Biståndspolitiken ska dels motverka irreguljär migration och dels öka det (frivilliga) återvändandet.
  • Biståndet ska arbeta effektivt med att minska grundorsakerna till migration.
  • Arbeta för att EU minskar biståndet och försvårar visering för länder som inte återtar sina medborgare. 

Reformagenda för biståndet december 2021

  • Ökat stöd till Ukraina.
  • Biståndsramen sätts för tre år och frikopplas från BNI (procentsiffran).
  • Fokus på långsiktighet, transparens och effektivitet.
  • Fokus på fattigdomsbekämpning, hälsoinsatser för mest utsatta, demokratibistånd, effektiviserat klimatbistånd, kvinnors och flickors rättigheter.
  • Handel och ekonomisk utveckling.

Departementen

Uppdrag till Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete (Sida) om bistånd som förmedlas genom civilsamhälletsorganisationer  UD2024/02890  Utrikesdepartementet 29.2.2024

Nu gör vi demokratistödet till partianknutna organisationer mer demokratiskt  Utrikesdepartementet 21.12.2023

Regeringen har beslutat uppdra åt Sida att komplettera sin rapport om utvecklingsbiståndet till Palestina  Utrikesdepartementet 7.12.2023

Bistånd för en ny era - Frihet, egenmakt och hållbar tillväxt  Utrikesdepartementet 14.12.2023

Statsbidraget till organisationer bildade på etnisk grund avskaffas  Arbetsmarknadsdepartementet 7.9.2023

Regleringsbrev för budgetåret 2023 avseende anslag 1:1 Biståndsverksamhet, ap. 40 Utvecklingsforskning - del till Vetenskapsrådet 22.6.2023

Fokus på Ukraina i Sidas regleringsbrev  Pressmeddelande, regeringen 23.12.2022

Regleringsbrev 2023 Sida  22.12.2022

Regeringen och SD

Asylpengar åter till biståndet - KD pådrivande  Globalbar Magazine 11.4.2024

Mer fria val och mindre jämställdhet i regeringens nya demokratistrategi  Concord 7.3.2024

Nu reformerar vi biståndet - för ökad frihet, egenmakt och hållbar tillväxt  M, KD, L, SD  Dagens Industri 14.12.2023

Före valet 2022

SD svarar på biståndskritik från S  Omvärlden 8.9.2022

Rapporter

Barometer 24. Civilsamhällets granskning av Sveriges politik för global utveckling  Concord 13.6.2024 

Redovisning av uppdrag till Styrelsen för internationellt utvecklingsarbete (Sida) om bistånd som förmedlas genom civilsamhällesorganisationer  Sida 8.4.2024

Kraftigt ökad oro för demokrati ett år efter Tidöavtalet visar ny undersökning  CRD 13.10.2023

Avräkningar från biståndet för migrationskostnader i Sverige: Vad vet vi? Underlagsrapport december 2022  EBA och Delmi

Oppositionen

Regeringens fokus på handel rimmar illa med biståndets mål  MP Omvärlden 28.8.2023

Regeringen agerar tondövt i biståndspolitiken  MP, V, S  ETC 24.7.2023

Seminarier

Största förändringen av biståndet någonsin - hur påverkas världens utsatta?  Dagen, Frälsningsarmén, Evangeliska frikyrkan, Pingströrelsen, Almedalen 27.6.2024

Tre punkter om migration i Tidöavtalet - perspektiv från forskningen  Delmi 24.10.2023 

Media


Regleringsbrevet: Så förändras biståndet 2024  Global Bar Magazine 22.12.2023Analys av reformagendan för biståndet  CONCORD Sverige 15.12.2023


Regeringen straffar världens fattiga när den kapar anslagen till utvecklingsforskning  Tre forskande vårdorganisationer, Altinget 12.12.2023 


Näringsliv, näringsliv, näringsliv  Globalbar Magazine 18.9.2023
Här har du en reformagenda för mänskliga rättigheter, Forssell  19 organisationer inom Concord Sverige  Altinget 23.8.2023


Enprocentmålet avskaffas  Global Bar Magazine 14.10.2022Kommentarer