Demokrati och mänskliga rättigheter

 Flera olika punkter i Tidöavtalet är tveksamma ur demokratisynpunkt. Bland annat skiljer man på människor och människor. Som en helhet, en sammanvägning av hela avtalet, blir det tydligt att det kan vara början på en sluttande backe mot en mer totalitär regim.

Det avgörande är vilka beslut som fattas, och hur. Att beslut fattas med mycket kort varsel och utan konsekvensbedömning, och att utredning av frågan görs först i efterhand, är ett illavarslande tecken. Att partiledare och ministrar tycks ha bristande respekt för mänskliga rättigheter är ett annat. 

Demokratin och Tidöavtalet

Följande punkter naggar demokratin i kanten:
 • Kontroll över hur statsbidragen till folkbildningen fördelas
 • Minskade anslag till studieförbunden
 • Införande av en "kulturkanon"
 • Minskad rättssäkerhet, framför allt i asyllagstiftningen
 • Minskad respekt för mänskliga rättigheter, framför allt när det gäller flyktinginvandrare
 • Ökad övervakning av privatpersoner 
Vissa saker kanske ökar demokratin:
 • Översyn av det svenska valsystemet med partispecifika valsedlar i stället för gemensamma 
Andra åtgärder från regeringen, som verkställs men inte nämns i Tidöavtalet, bidrar till demokratinaggandet.
 • Minskade anslag till studieförbunden
 • Civilsamhällets organisationer bjuds inte längre in att svara på remisser 
 • Korta svarstider för remisser

Från departementen

Regeringen och SD


Replik: Magdalena Andersson retorik splittrar Sverige  Karin Enström (M), DN 13.5.2023


Socialministern bemöter Tidökritiken: "Jag är internationalist"  Civilsamhällesminister Jakob Forssmed (KD) vill se en proposition om demokratikriterier någon gång under året. Altinget 19.4.2023

Redovisning

Statskontoret: Regeringen bör vidta fler åtgärder mot korruption  Altinget 12.12.2023

Stärkt konstitutionell beredskap  SOU 2023:75  23.11.2023

Förstärkt skydd för demokratin och domstolarnas oberoende. Slutbetänkande av 2020 års grundlagskommitté  SOU 2023:12  17.3.2023

-- Grundlagskommitté överlämnar betänkande om förstärkt skydd för demokrati och domstolarnas oberoende  Regeringen 17.3.2023 

Remissvar

Remiss av SOU 2023:75 Stärkt konstitutionell beredskap  D.nr. Ju2023/02742  Remisstid 24.4.2024

-- CRD: Yttrande över SOU 2023:75 - stärkt konstitutionell beredskap

Remiss av SOU 2023:12 Förstärkt skydd för demokratin och domstolarnas oberoende D.nr. Ju 2023/00712  Remisstid 1.9.2023

Remiss av Ds 2023:7 Tilläggsprotokoll 16 till Europakonventionen   

Oppositionen

Tillgång till bankkonto avgörande för föreningsfriheten  Malin Björk (C), Malin Danielsson (L), Altinget 7.3.2024

Är inte ett brott mot mänsklig rättigheter ett problem för regeringen?  (S) Altinget 30.11.2023

SD:s högerregim hotar grunderna i vår demokrati  Magdalena Andersson (S), DN 6.5.2023

Rapporter

Internationell granskning av mänskliga rättigheter i Sverige  Granskningar publicerade av FN och Europarådet. Regeringskansliet.


Program för rättsstaten Sverige 2023  Svenska avdelningen av Internationella juristkommissionen 21.2.2023


Utredningen om korruption är en av de utredningar regeringen lade ner i december 2022.

Seminarier


8 förslag för att rädda demokratin  CRD, Almedalen 25.6.2024

Riksdagsseminarium om hat, hot och polariserande retorik i Sverige  Institutionen för mänskliga rättigheter 30.11.2023

Media

Fetstil indikerar att artikeln är positivt inställd till Tidöavtalet.

Protester skulle vara den bästa julklappen  Ingvar Persson, Aftonbladet 24.12.2023

Våra barn kommer att se staten som ond  Anders Lindberg, Aftonbladet 16.12.2023


Med SD har extrema åsikter normaliserats  Jesper Strömbäck, BT.se 6.11.2023

Civil olydnad en del av demokratin  Magasinet Konkret 28.10.2023

Tidöpartierna urholkar rättssäkerheten  Ulf Bjereld, Magasinet Konkret 25.10.2023

Angiverilagen - så kan statsmakten göras irrelevant  Anna Lundberg, Konkret 18.10.2023


Sverige är på väg att bli en auktoritär stat  Advokat Thomas Olsson, Aftonbladet 15.10.2023Självcensur kan komma snabbare än ni tror  Anders Lindberg, Aftonbladet 5.6.2023
Demokrati i autokratins tidevarv - vikten av ett demokratibegrepp  (Allt åt alla) Magasin Svärm 9;mars:2023 


Tidöavtalet är ute på djupt vatten  Om begreppet "vandel". Akademikerförbundet SSR 15.2.2023

Snart kan yttrandefriheten begränsas ytterligare  Nils Funcke, Göteborgsposten 6.2.2023

Vad är demokrati?

Demokrati betyder folkstyre eller folkmakt. Frihet och jämlikhet anses vara centrala begrepp. 

Sveriges riksdag har definierat sex grundläggande drag för demokrati:

 1. Fria val
 2. Mångfald av partier
 3. Politiska rättigheter
 4. Likhet inför lagen och rättssäkerhet
 5. Mänskliga rättigheter
 6. Fungerande statsförvaltning

Sveriges författning består av fyra grundlagar: 

 • Regeringsformen
 • Tryckfrihetsförordningen
 • Yttrandefrihetsgrundlagen
 • Successionsordningen 

Regeringsformens första kapitel säger att all offentlig verksamhet måste bedrivas med respekt för människors lika värde och den enskilda människans frihet och värdighet. 

Lagstiftningen ser ut så här för viktiga ändringar: Förslag --> direktiv --> utredning --> remiss till myndigheter och organisationer --> nytt förslag --> lagrådet --> proposition --> riksdagsutskott --> utskottsbetänkande --> debatt i riksdagens kammare --> omröstning i riksdagen (349 ledamöter). 

Förordningar förtydligar det som står i lagarna.

Regleringsbrev delas ut till varje myndighet varje år. Regeringen (departementen) anger där myndighetens mål, uppdrag och ekonomiska ramar för kommande år.

Vår demokrati - värd att värna varje dag  Kommittén Demokratin 100 år

Tryckfrihetsförordningen utsedd till världsminne av UNESCO  KB 22.5.2023

Mänskliga rättigheter

FN:s deklaration om mänskliga rättigheter antogs 1948 i spåren av andra världskriget och förintelsen. Dokumentet omfattar 30 olika punkter. Förutsättningen är att alla människor är födda fria och har lika värde. Alla är lika inför lagen och har rätt till samma skydd. Var och en har rätt att söka asyl. Var och en har också rätt till tankefrihet, samvetsfrihet, religionsfrihet, åsiktsfrihet och yttrandefrihet. Var och en har rätt till social trygghet. 

Europakonventionen till skydd för mänskliga rättigheter och grundläggande friheter är inkorporerad i svensk lag sedan 1994.

Barnkonventionen (FN:s konvention om barnets rättigheter) är svensk lag sedan 2018.

Litteratur

Till försvar för demokratin - tio tekniker vi måste bekämpa  Mattias Irving, Anna Ardin. Arena Idé 2023 

Folk & vilja: Ett försvar av demokratin i vårt land Folke Tersman, Torbjörn Tännsjö. Fri tanke 2020.Kommentarer

Skicka en kommentar