Klimat, energi och miljö


Klimat, energi och miljö är mindre avsnitt i Tidöavtalet, men inte mindre viktiga för kommande generationer. 
Det handlar om stora områden, där jag, webmaster, inte mäktar med att hålla mig informerad. Därför hänvisas du till Naturskyddsföreningens genomgång och uppdateringar. Några områden kommer dock att beröras här.

Demonstrationer

Byråkrati


Grön omställning

EU:s tillväxtsstrategi "Den gröna given" från Tillväxtverket

  • Skärpning av EU:s klimatmål för 2030 och 2050
  • Ren och trygg energiförsörjning till rimligt pris
  • Cirkulär ekonomi Bygga och renovera på ett energi- och resurseffektivt sätt
  • En giftfri miljö
  • Bevarande och återställande av ekosystem och biologisk mångfald
  • Ett hälsosamt och miljövänligt livsmedelssystem
  • Snabbare omställning till en hållbar och smart mobilitet

Media

Klimat

Läs också Klimatgranskaren

Regeringen och Sverigedemokraterna

Förstår ilskan - jag har själv stått med megafon  Romina Pourmokhtari, SvD 13.3.2024Regeringens klimathandlingsplan - vägen till nettonoll  Skr 2023/24:59  Klimat- och näringslivsdepartementet 21.12.2023


Januari 2023:

Oppositionen

Osannolikt att Sverige klarar EU:s klimatkrav  Magnus Nilsson (S) Altinget 21.12.2023


Rapporter

Svensk klimatpolitik 2024  Klimatpolitiska rådet 6.5.2024Media

Kursiv fetstil indikerar positiv inställning till klimathandlingsplanen.


John Hassler: Det är bråttom  Altinget 5.3.2024

Klimatplanen borde kännas förnedrande för L  Birger Schlaug, Syre 24.12.2023


Pourmokhtari förlorar allt förtroende - avgå  Rasmus Hansson, Aftonbladet 22.12.2023

Enligt Busch är klimatpolitiken en illusion  Supermiljöbloggen 22.12.2023


Klimatplanen kommer bli alla partiers politik  Ellen Gustavsson, Dagens Industri 21.12.2023

Tidöpartiernas klimathandlingsplan saknar konkreta åtgärder  Elin Lydahl, Innovationsföretagen Altinget 21.12.2023

Osannolikt att Sverige klarar EU:s klimatkrav  Magnus Nilsson, Altinget 21.12.20232030-målen avgörande för klimatet  Naturskyddsföreningen, oktober 2023

Hur har första året med Tidöavtalet varit?  Film, Naturskyddsföreningen oktober 2023

Kärnkraft

Tidöavtalet fokuserar på kärnkraft när det gäller energi. "Fossilfri energi" får ersätta "förnybar energi" i t.ex. miljömål. Förutsättningarna för investeringar i kärnkraft ska stärkas genom särskilda statliga kreditgarantier. 

Elkraft

Regeringen och Sverigedemokraterna

En ordnad prövning av havsbaserad vindkraft  Dir 2023:61  Redovisning 28.6.2024

Media


Transportsektorn

Regeringen och SD 

Så ska Arlandas konkurrenskraft stärkas  Dagens Juridik 27.12.2023


Nu prioriterar vi infrastrukturen  Dagens Industri 11.12.2023Redovisning

Reduktionspriset och dieselpriset  Konjunkturinstitutet 1.11.2023

Drivmedelsprisernas utveckling  Konjunkturinstitutet 1.11.2023

Skatteförändringar och bensinpriset  Konjunkturinstitutet 1.11.2023

Remissvar

Oppositionen


Media

Svenska vägar har blivit en trafikfara  Transportföretagen, Aftonbladet 25.12.2023
Gruvor

Hav och sjöar

Tilläggsdirektiv till Fiske- och vattenbruksutredningen (N 2022:06)  Dir 2023:66  Redovisning 18.10.2023 och 29.11.2024


Skogen

Anpassning av svensk rätt till EU:s avskogningsförordning  Dir 2023:82  Redovisning 17.11.2023 och 14.2.2025

Skogsträdsförädling för ökad motståndskraft  Dir 2023:60  Redovisning 30.4.2024

MediaBiologisk mångfald 

Media
SD rasar - mot sin egen nedskärning  Klimatgranskaren 14.4.2023

Naturskyddsföreningen
Sveriges miljömål

Sverige har 16 miljökvalitetsmål (se bilden), med ett generationsmål och ett antal etappmål.

"Det övergripande målet för miljöpolitiken är att till nästa generation lämna över ett samhälle där de stora miljöproblemen är lösta, utan att orsaka ökade miljö- och hälsoproblem utanför Sveriges gränser. För att nå dit krävs politiska beslut och åtgärder i Sverige, EU och internationella sammanhang.

Generationsmålet är tillsammans med de 16 miljömålen ett löfte till framtida generationer om frisk luft, hälsosamma miljöer och rika miljöupplevelser."

(Hämtat från Sveriges miljömål.)

Hållbar utveckling

"Hållbar utveckling" innefattar ytterligare faktorer, som demokratisk utveckling, hållbar ekonomi mm. Gro Harlem Brundtland från Norge ledde FN-kommissionen för miljö och utveckling. 1987 beskrev begreppet "hållbar utveckling som "... en utveckling som tillfredsställer dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillfredsställa sina behov."

På konferensen 1992 fastställde man "... att de tre dimensionerna av hållbar utveckling – den ekonomiska, sociala och miljömässiga – samstämmigt och ömsesidigt ska stödja varandra och vägas samman när beslut fattas."

År 2015 antog FN:s medlemsländer Agenda 2030, en universell agenda som innehåller de 17 Globala målen för en ekonomiskt, socialt och miljömässigt hållbar utveckling.

(Hämtat från Boverket.)

Kommentarer