Europasamarbete


I Tidöavtalet hänvisas upprepade gånger till EU och EU-rätten. Främst gäller det att insatser för flyktingar och asylsökande inte ska vara mer generösa än EU:s miniminivåer.

Tidöavtalet och EU

Varje kapitel i avtalet inleds med följande:

"I EU-ärenden ska samarbetsparti utanför regeringen informeras om innehållet i regeringens faktapromemoria inför beredningen av EU-ärenden i riksdagen. Informationen ska ges före behandlingen i riksdagens utskott, vilken föregår beredningen i EU-nämnden. Ansvaret för att lämna förnyad information till samarbetsparti utanför regeringen samt söka majoritet i riksdagen åligger respektive statssekreterare.

Samarbetsprojekten bereder politiska frågor från ax till limpa, från problemanalys till  genomförande av reformförslag. Inom ramen för projekten genomförs beredningsprocesserna i sin helhet avseende exempelvis utredningsdirektiv, propositioner till riksdagen, förordningsändringar som följer av ny lagstiftning, EU-ärenden som påverkar de frågor som samarbetsprojektet omfattar, samt i förekommande fall också uppdrag, utredare eller regleringsbrev till myndigheter i samarbetsprojekten."

Regeringen och SD

SD-toppen: Dags för ett Tidöavtal om EU-politiken  DN 25.11.2023Kommentarer